horecaonderzoek – horecavisie – horecabeleid

Actualisatie horecavisie en vestigingsbeleid gemeente Leiden. Het horeca-vestigingsbeleid van de gemeente Leiden is vastgelegd in de horecavisie. Op een aantal punten was er behoefte aan een actualisatie en evaluatie van het vestigingsbeleid. Om de visie en het vestigingsbeleid te actualiseren is allereerst een actueel overzicht van de Leidse horecastructuur opgesteld. Met informatie over aanbod, draagvlak en vraagstructuur zijn gebiedsgerichte en typegerichte analyses en ramingen van de ontwikkelruimte uitgevoerd. Vervolgens is het horecavestigingsbeleid beoordeeld en geadviseerd over de methode(n) die in Leiden gehanteerd (kunnen)worden bij het gebiedsgericht werken (heldere indeling van de horecagebieden) en typegericht managen (eenvoudiger categorie-indeling) van het horeca-aanbod in de stad.

Apeldoorn : Horecavisie 2018-2023. B@S Retail Consultants was in 2016 uitgaansmanager Caterplein en heeft voor de gemeente Apeldoorn in 2018 een uitvoerig onderzoek Bouwstenen en bijlagen Horecavisie Apeldoorn uitgevoerd en samen met de gemeente verwoord in de begin 2019 vastgestelde Horecavisie 2019-2023. Daarin is de positie en het perspectief van de restaurant- en drankensector én de ontwikkelingsmogelijkheden van de hotelsector in beeld gebracht. Het onderzoek en advies is typegericht, gebiedsgericht en doelgroepgericht uitgewerkt en een horecavisie opgesteld. De horecavisie geeft een beschrijving van de gemeentelijke ambitie voor de horeca in een aantal gebieden (binnenstad, dorpen, buitengebied, etcetera. De focus ligt op een aantal doelgroepen en de kansen die zij bieden voor de horeca. Er is ook een schatting gemaakt van de economische waarde en marktruimte van de Apeldoornse horeca in komende jaren.

Hilversum 2017 : horecaonderzoek, horecavisie en horecakader. B@S Consultants adviseerde de gemeente Hilversum en leverde met onderzoek en visie de bouwstenen voor nieuw horecabeleid. Het Horecakader Hilversum heeft eind 2016 de inspraak doorlopen en is in maart 2017 vastgesteld in de raad. Het concentreren van horeca in het centrum heeft in de afgelopen jaren goed gewerkt en blijft het uitgangspunt van beleid. Binnen het centrum wordt in het nieuwe beleid ingezet op twee horecaconcentratiegebieden: uitgaansgebied en de restaurant/winkelzone. Binnen deze gebieden gaat de aandacht vooral uit naar de pleinen als logische vestigingsplekken voor horeca. In de randgebieden wordt meer ingezet op woonfuncties, waarbij ook qua sluitingstijden, terrassen, geluid. e.d. op de woonfunctie is aangesloten. Buiten het centrum wordt terughoudend omgegaan met horeca, waarbij het belang van horeca in de verzorging van buurten en wijken evident is.

Stichtse Vecht 2016 : Horecaonderzoek Positie en Perspectief. Voor de gemeente Stichtse Vecht heeft B@S Retail Consultants in oktober 2016 de positie en het perspectief van de horeca in beeld gebracht. Opvallend is dat deze gemeente, gelegen tussen Amsterdam, Hilversum en Utrecht drie Michelin éénsterrenrestaurants telt. Het andere aanbod in de grotere kernen Maarssen, Maarssenbroek, Breukelen en Loenen is ook van een gemiddeld goed tot bovengemiddeld niveau en aantrekkelijk voor zowel de lokale bevolking als toeristisch-recreatief en zakelijk bezoek. Wel zijn er in het aanbod en de verzorgingsstructuur de nodige verbeterpunten geconstateerd die door de gemeente momenteel in overleg met de horecaondernemers verder worden uitgewerkt en vastgelegd in uitvoeringsbeleid.

Texel 2016 : onderzoek en visie horecaontwikkeling. Als onderdeel van de in 2016 opgestelde retailvisie Texel heeft B@S Retail Consultants een inventarisatie en analyse uitgevoerd op de positie en het perspectief van de horeca op het eiland en een beknopte visie gepresenteerd op de toekomstige horecaontwikkeling in het algemeen en in de diverse kernen en horecagebieden in het bijzonder.

Deventer 2004 – 2016: onderzoek, visie, beleidskader en horecanota. B@S Retail Consultants helpt de gemeente Deventer al ruim 15 jaar met het actueel houden van het horecabeleid. In 2004 is een uitvoerige ruimtelijk-economische marktverkenning uitgevoerd en de Startnota Horecabeleid Deventer opgesteld en dat vijf jaar later geactualiseerd in de nota Deventer Horecabeleidsplan 2009. Vervolgens is samen met de horeca/KHN het terrassenbeleid geformuleerd en meegewerkt aan de Visie op het Deventer terrassenbeleid en door ons het bijbehorend Convenant Terrassen 2011 opgesteld. Met het binnenstadsmanagement realiseerden wij de feitelijke uitwerking van het terrassenplan en de aanbesteding van windschermen. De in 2015 uitgevoerde actualisatie van het horecabeleid resulteerde in een geheel nieuwe nota DEVENTER Horecabeleid 2016-2020. Aanleiding voor deze beleidsactualisatie zijn het wijzigend consumentengedrag, de naweeën van de economische crisis, teruglopende bezoekersaantallen aan de binnenstad en de opkomst van nieuwe horecaconcepten. Daarnaast bestond bij de horeca de wens om de openingstijden te verruimen en bleek een verdere verbetering in de samenwerking en communicatie tussen de horeca onderling en met de gemeente nodig. De visie en het beleid is gebiedsgericht en typegericht. Nieuwe initiatieven die niet passen binnen de vigerende bestemmingsplannen worden getoetst aan een horecaontwikkelingskader. Dat kader gaat uit van twee principes: aan de ene kant het benutten van kansen en aan de andere kant gematigde groei. Uiteraard met onverminderd aandacht voor leefbaarheid en veiligheid. De gemeente Deventer kiest ervoor om in sommige horecagebieden in de binnenstad het maximumstelsel los te laten, waardoor in die gebieden optimaal kan worden ingespeeld op marktontwikkelingen. Voor de overige gebieden blijft het maximumstelsel van toepassing. Ontwikkelingen zoals functiemenging, branchevervaging en de opkomst van nieuwe concepten plus de wens tot deregulering maken het noodzakelijk om ook de huidige categorie-indeling aan te passen. De pilot openingstijden, waarbij de horeca in de binnenstad per 1 mei 2016 gestart is met een proef voor vrije openingstijden, is in een separate aanpak beschreven die los staat van dit horecabeleid.

Breda 2002-2015 : Horecabeleidsplan, diverse evaluaties en onderzoek pilot ‘horeca in wijkcentra’. In 2005 heeft B@S Consultants in nauwe samenwerking met de afdeling Economische Zaken van de OntwikkelingsDienst Breda het horecabeleidsplan 2005 opgesteld. In daaropvolgende jaren is het beleid op diverse punten geactualiseerd. In 2015 heeft B@S Consultants samen met het IMK in het kader van de pilot ‘horeca in wijkcentra’ voor de gemeente Breda onderzocht hoe wijkcentra/gemeenschapshuizen bij steeds verder afnemende subsidiering op eigen benen kunnen staan en of zij met horeca hun exploitatie rond kunnen krijgen, rekening houdend met eventuele effecten op het functioneren van omliggende horecabedrijven. De positie en het perspectief met mogelijke oplossingen van drie wijkcentra/gemeenschapshuizen is nader uitgewerkt met een overzicht van specifiek voor die centra geldende pijnpunten, mogelijke oplossingsrichtingen en het perspectief van toekomstige horecaexploitatie, inclusief balans en resultatenrekening. Aanpassing van het ‘businessmodel’ en nieuw gemeentelijk beleid is nodig om de toekomst van deze wijkcentra als voorziening voor en door de wijk veilig te stellen. Samenvattend is een toetsingskader (beslisboom) opgesteld voor het beoordelen van het perspectief van wijkcentra en beleidsafwegingen bij het wel of niet subsidiëren en het wel of niet mogelijk maken van commerciële horecaexploitatie in wijkcentra.

Utrecht 2003 -2014 : divers onderzoek en advies horeca. Horecaadvies t.b.v. bestemmingsplan Stationsgebied in 2003, interim Economische Zaken Utrecht 2008, businessplan gebundelde horecabelevering 2013 en als vervolg op dit businessplan pilot voor gebundelde belevering van de horeca in Utrecht opgestart.

Amersfoort 2006 – 2013 onderzoek, visie, beleid en nota’s horecabeleid. In respectievelijk 2006 en 2013 heeft B@S Consultants de gemeente Amersfoort in onderzoek, visievorming en beleidsevaluatie geholpen met de actualisatie van het horecabeleid en het opstellen van een actuele Nota Horecabeleid.

Groningen 2004 – 2012 onderzoek, visie, beleid en nota’s horecabeleid. In de gemeente Groningen heeft B@S Consultants in de loop der jaren diverse malen een actueel kwantitatief en kwalitatief beeld van de horecasector opgesteld en het horecabeleid geëvalueerd en geactualiseerd.

Diverse andere onderzoek- en adviesopdrachten waarin de horeca centraal stond:
– BiedBoek uitgaansgebied Caterplein gemeente Apeldoorn
– Advies horecaontwikkeling Stadshart Heerhugowaard.
– Onderzoek, visie en beleidsnota horeca gemeente Velsen
– Horecanota De Baarsjes gemeente Amsterdam
– Workshops en advies horecabeleid gemeente Hoorn
– Onderzoek, visie en beleid horeca Amsterdam-Noord
– Horecastructuuronderzoek en beleidsnota horeca gemeente Enschede
– Horecabeleid en bestemmingsplan Stationsgebied Utrecht
– Visie horeca en leisure in Uithoorn-centrum
– Workshop en advies horecabeleid gemeente Rijssen
– Visie op horecaontwikkeling IJburg Amsterdam
– Opstellen en coördinatie horecabeleid gemeente Haarlemmermeer
– Horecaonderzoek Eindhoven en aanpak horecapanden Stratumseind
– etc.