Onderzoek Factory Outlet Center Assen

Geplaatst:

Onderzoek Factory Outlet Center Assen

In opdracht van de gemeente Assen en de provincie Drenthe hebben CityWorks, B@S Consultants en Strabo het initiatief voor vestiging van een Factory Outlet Center (FOC) bij het TT-circuit onderzocht. Dat onderzoek is uitgevoerd conform de treden van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking (LvDV). Dat wil zeggen dat eerst onderzoek is verricht naar de regionale behoefte voor dit FOC-initiatief, vervolgens is locatieonderzoek uitgevoerd inclusief de geschiktheid van alternatieve locaties en tot slot is de nu voorgenomen vestigingslocatie bij het TT-circuit nader beoordeeld op multimodaliteit.

Voor wat betreft de eerste trede van de LvDV, het vaststellen van de regionale behoefte, is er onderzoek uitgevoerd onder inwoners en toeristische bezoekers van Assen en omliggende regio (i.c. het gebied van waaruit het onderzochte FOC-initiatief bij het TT-circuit met de auto binnen 30 minuten kan worden bereikt, de zogenaamde 0-30 reistijd zone). Het onderzoek onder toeristen heeft zich gericht op hun ervaringen met en in interesse in een FOC. Daarnaast is voor het in beeld brengen van de regionale behoefte gebruik gemaakt van het recente Koopstromenonderzoek Oost-Nederland van I&O, waarmee niet alleen de recente koopstromen zijn meegenomen in het onderzoek, maar waarin ook vragen hebben meegelopen over FOC’s. Behalve de bekendheid van toeristen met een FOC, is via die aanvullende vragen ook in beeld gebracht in hoeverre regiobewoners bekend zijn met FOC’s en er wel of niet kopen of dit overwegen te gaan doen. Verder is bijzonder aan dit onderzoek dat er een koppeling is gelegd met leefstijlen (MOSAIC-profielen), zodat niet alleen aantallen inwoners zijn meegenomen, maar ook meer diepgang is verkregen in regionaal en vanuit het toerisme aanwezige consumentenvraag. Verder is het onderzoek in zes sessies met stakeholders uit diverse sectoren in de regio opgebouwd.

Het onderzoek concludeert dat een eventuele ruimtelijke procedure, bezien vanuit de Ladder voor Duurzame Verstedelijking positief moet kunnen worden doorlopen. Dit geldt voor alle drie de treden uit de LvDV. Of het FOC daarmee er ook moet komen, is een vraag die uiteindelijk door de gemeenteraad van Assen en provinciale staten van Drenthe moet worden beantwoord. Naast de ‘laddertoets’ reikt het onderzoek de bouwstenen aan om deze beslissing zorgvuldig en met medeneming van relevante feiten en cijfers te kunnen maken.
Het onderzoeksrapport lezen? Klik hier Onderzoek FOC Assen, download via Provincie Drenthe